Historie

De Historie van het winkelpand die gevestigd is in de voormalige “IJSFABRIEK”

We maken even een tijdreis naar het jaar 1900.

De Cornelis Slegersstraat heette toen nog de Heerenstraat. En nummer 6 was toen nummer 2.

Er werden staven ijs gemaakt die geleverd werden aan hotels, pensions, ventkarren op het strand en particulieren.

Het verleden is nog steeds zichtbaar in het magazijn waar o.a. een grote katrol hangt aan een ijzeren balk.

Plattegrond 1914

 

BEWIJS van AANDEEL

 

 

De eerste steen die nog steeds in het pand zit, helaas onleesbaar geworden.

Bron: Archief Genootschap Oud Zandvoort

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1920, het enige huis in de straat.

Ringsteken of kuipje steken was een steeds terugkerend evenement bij feestelijke gebeurtenissen. De gebruikelijke benodigdheden werden altijd opgeslagen op de zolder van de timmerwinkel van aannemer C. Slegers. Hier wordt het feest gehouden op de Heerenstraat ( nu Corn. Slegersstraat) met op de achtergrond de IJsfabriek.

Foto: Zandvoorts museum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heden en Verleden    DE IJSFABRIEK

Dit artikel is afkomstig uit de Zandvoortse Courant 2010

Naam:             IJsfabriek Heerenstraat Zandvoort  Type: fabrieken

Architecten:      Bodde, H.E. Leliman, J.H.W./1914

Bijdragen:        L.Te Broek

Archiefgegevens:  Nai/LELI, bestek nr. 91

Bijzonderheden:   L.ten Broeke was de aannemer, de bouwsom bedroeg f 7379,-

 

 

De aanzet voor een ijsfabriek in Zandvoort

Dinsdagavond 1913 werd er in hotel Driehuizen, o.l.v. dhr. G. Kuiper, een vergadering gehouden van belanghebbenden bij de oprichting van een coöperatieve IJsfabriek. In een uitvoerige circulaire was het recht van bestaan van de ijsfabriek uiteengezet. Volgens het ammoniaksysteem ingericht en rekenend op een verbruik van 30000 kg. per jaar zou aan aandeelhouders het ijs tegen f 0.30 per staaf van 25 kg. geleverd kunnen worden. Verbruikers hebben, behalve de zekerheid steeds ijs te kunnen betrekken, het genot van zuiver duinwaterijs en onafgesmolten staven. Op de vergadering was men eenstemmig overtuigd van het nut van en de behoefte aan een fabriek. Een levendige gedachten wisseling werd gevoerd over de wijze van aflevering. Enkelen waren van mening, dat de onderneming geen kans van slagen kon hebben, indien het ijs niet bij de afnemers aan huis bezorgd werd. Het is hier immers hollen of stilstaan en in het badseizoen komen er veelal handen te kort om het te laten halen. Anderen meenden dat afnemers het ijs ongetwijfeld zouden afhalen als het b.v. 5 ct. per staaf goedkoper verkrijgbaar werd gesteld. Ook werd er op gewezen, dat het ijs gedeeltelijk bezorgt, gedeeltelijk afgehaald zou worden. Opgemerkt werd, dat de als rondbezorger aangestelde nog minder mogelijk zou zijn er paard en wagen op na te houden. Vandaar dat in overweging werd gegeven, de ijsvervoerder tevens een bezoldigde werkkring aan de fabriek te verschaffen.

         Daar er slechts weinig hotelhouders (de voornaamste iis-afnemers ter badplaats) op de vergadering aanwezig waren, werd het denkbeeld geopperd hen vóór de zaak verder haar beslag kreeg, te polsen, daar het toetreden van aandeelhouders stellig van het al of niet thuisbezorgen zou afhangen. Bij anderen vond dit denkbeeld geen steun de zaak, genoegzaam voorbereid zijnde, moest met spoed worden doorgezet. Ten slotte werd betoogd, dat het ijs bij afhaling van de fabriek, zelfs voor 25 ct. per staaf zou kunnen worden geleverd. De gedachte werd geopperd, of het ook mogelijk was een gebouw te kopen en het als fabriek in te richten. Dit denkbeeld werd door anderen met beslistheid verworpen.

         Besloten werd tot oprichting van een Naamloze Vennootschap IJsfabriek Zandvoort. Overeengekomen werd aandelen op naam van f 50.— en van f500.— uit te geven. Van 1 Januari tot 1 April 1914 kan daarop elke maand 25% gestort worden. Aandeelhouders nemen de verplichting op zich uitsluitend ijs uit de fabriek te betrekken. Staande de vergadering werd voor f6200.— aan aandelen genomen. Besloten werd later een beslissing te nemen aangaande de prijs van het ijs voor niet-aandeelhouders Daarna werd het voorlopig bestuur gekozen: voorzitter de heer J. de Vries, secretaris de heer P. Langendonk en penningmeester de heer H. A. Klein. Na  bezwaren, welke tegen het aanvaarden van genoemde functie aanvoerde, werd tot penningmeester gekozen de heer W. H. Driehuizen. Tot Commissarissen werden gekozen de heeren C. Wüst, H. A. Klein en P. Saaf. Ten slotte werd het voorlopig bestuur gemachtigd al die maatregelen te treffen, welke er toe zullen leiden, dat de nieuwe ijsfabriek 1 Mei 1914 in werking zal zijn.

Opening IJsfabriek

Op Woensdagmiddag 16.00 uur had, onder een regenbui, de éérste steenlegging

plaats van het vlaggend, in aanbouw zijnde gebouw aan de Heerenstraat, dat tot bestemming heeft een ijsfabriek te worden. Het zoontje van den heer G. Kuiper verrichtte ten aanschouwen van het bestuur en enige andere belanghebbenden of belangstellenden de plechtigheid. Mr. A. van der Mersch, sprekend namens Commissarissen  N. V. IJsfabriek Zandvoort gaf als toelichting tot de keuze van den jeugdigen metselaar, dat diens vader den stoot had gegeven tot de beweging van de fabriek. Spreker hoopte, dat de komende ijsfabriek zou strekken tot verhoging van het sanitaire welzijn van Zandvoortse ingezetenen en badgasten, en dat deze wederkerig als afnemers den bloei der fabriek krachtig zouden bevorderen. En, zich wendend tot den aannemer de heer L. ten Broeke, verklaarde de heer van der Mersch te verwachten, dat het gebouw solide zal worden opgetrokken.

10 jarig bestaan

In de algemene vergadering van aandeelhouders der N.V. “IJsfabriek Zandvoort”, onder voorzitterschap van den heer H. A. Klein, werd medegedeeld dat de fabriek op 25 Maart 1924, 10 jaren bestond. De voorzitter wees er op, dat in het begin de N.V. met veel tegenwerking te kampen heeft gehad door bezwaren van de omwonenden maar deze waren in zeer korten tijd opgeheven. Spoedig daarna moest het hoofd geboden worden aan de zeer sterke concurrentie, terwijl de fabriek ook in conflict kwam met het P. E. N. Na alles overwonnen te hebben kan thans gezegd worden, dat het met de fabriek goed gaat en  financieel gezond en sterk staat. Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergadering werd door de directeur verslag uitgebracht over het afgelopen boekjaar. De balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 4%, betaalbaar bij de Haarlemsche Bankvereniging. Om klachten over de ijsbezorging te voorkomen werd besloten

Sporen uit het verleden/Tekst Nel Kerkman

Dhr. S. v.d. Bos heeft zijn verhaal opgeschreven, hij kent als geen ander het gebouw omdat zijn grootvader (van moederskant) Jacob Weber (1864-1945) als machinist in de ijsfabriek werkte en samen met zijn vrouw, op de bovenste etage heeft gewoond. Het verhaal van Van de Bos luidt als volgt: “De ijsfabriek was een dependance van Roemers ijsfabriek uit Haarlem. Het kantoor lag aan de Gasthuisvest. In de zomermaanden werden de staven ijs door de chauffeurs Willem en Leen Bakkehoven naar de strandtenten en de hotels gebracht. De staven ijs die gemaakt werden hadden een afmeting van 20×20 cm en waren 90 cm lang. In de muur waar nu Tutti Frutti gevestigd is en daarvoor het reisbureau  en voorheen schoenmaker van Campen, was destijds een dichte muur met alleen een gat erin waar de staven ijs door werden afgevoerd naar de wachtende wagens.

Advertentie

N.V. IJSFABRIEK „ZANDVOORT”

HEERENSTRAAT 2.

Van heden af, dagelijks KRISTALHELDER

DUINWATERIJS

Verkrijgbaar aan de fabriek, of op verlangen aan huis bezorgd.

Bonboekjes voor 10 staven IJs (25 Kilo per staaf) verkrijgbaar

in SAAF’s Boekhandel (naast den Uitzichttoren) en bij den rondbezorger, Jb. WEBER, Heerenstraat 2.

N.B. De fabriek heeft geen filialen  en de bezorging van het IJs

 is uitsluitend opgedragen aan den heer Jb. WEBER.

DE DIRECTIE.

 

 

Advertentie 1936

IJSFABRIEK Zandvoort

HEERENSTRAAT 2 Telefoon 97 Telefoon 102 , IJsfabriek Directeur

ONZE STAVEN IJS WEGEN 25 KILO. Kristalhelder IJs (bacteriënvrij)

Groote Koelkracht (4-5 graden onder nul)

Ook GEMALEN IJS aan de fabriek afgehaald 30 cent per 25 kilo.

 

28-1-1915

 

1927

 

3-7-1931

 

30-1-1947

Foto: Bron Noord-Hollands archief.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In welk jaar de schoenmaker J. van Campen in het pand zat is nog niet helemaal duidelijk, wel hingen er grote lichtbakken in het magazijn, die zijn helaas verwijderd tijdens een verbouwing in 2010.

Foto: Bron de KLINK

Ondernemers in de IJSFABRIEK

Schoenmakerij/sleutelservice J. van Campen & ZN.

Garagebedrijf Dirk Koper

Metaalfabriek Dirk Bindels

Glas in lood v.d. Valk

Dans en Balletcentrum John en Gemma de Boer

TUTTI FRUTTI Zandvoort

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan onze zoektocht.

Mocht er  iemand nog foto’s hebben, dan horen wij het graag.

info@tuttifruttizandvoort.nl

ANNO 2017